Progi podatkowe w 2018 roku – sprawdź, co się zmieniło

Rok 2018 to czas prawdziwej rewolucji w podatkach. Zmiany dotknęły zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się jak zmieniły się progi podatkowe w 2018 roku, to zapraszamy do lektury artykułu, w którym przyjrzymy się z bliska najważniejszym zmianom i ich konsekwencjom.

System podatkowy w Polsce

Podstawy prawne nakładania podatków w naszym kraju stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, a obowiązująca od 17 października 1997 roku. Obecnie w Polsce obowiązuje aż 17 rodzajów podatków, a wśród nich podatki bezpośrednie takie jak m.in. PIT, CIT oraz podatki pośrednie, w tym VAT. Na polski system podatkowy składa się dwanaście tytułów podatkowych, które są objęte materialnym szczególnym prawem podatkowym. Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania, przedmiotem opodatkowania i sposobem poboru, a także trybem i warunkami płatności.

Skala podatkowa a podatki w 2018 roku

Skala podatkowa jest jedną z form opodatkowania. Podobnie jak w ubiegłym roku przewiduje ona odprowadzanie podatku zgodnie z dwoma progami kwotowymi, do których przypisane są odgórnie określone stawki podatku. W 2018 roku wciąż obowiązują dwie stawki: 18 i 32%. Pierwszy próg tj. 18% dotyczy podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 zł. Drugi próg, czyli 32% jest odprowadzany od części dochodów, a dokładniej tej, która przekracza kwotę 85 528 zł.

Istotne zmiany dotyczą tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie skali podatkowej. Do 20 stycznia br. przedsiębiorcy mieli prawo zmienić formę opodatkowania. Czy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest podatek liniowy, progresywny, ryczałt czy karta podatkowa zależy od osiąganych dochodów oraz charakteru prowadzonej działalności. Zdaniem specjalistów wybór karty podatkowej dla wielu osób jest opłacalny. Przedsiębiorca może się rozliczać ze współmałżonkiem czy skorzystać z ulgi na dzieci. Obowiązuje jednak zasada: jeśli dochód przekroczy 85 528 zł przedsiębiorca jest zmuszony rozliczyć się według skali podatkowej 32%.

Inne sposoby opodatkowania

Kołem ratunkowym dla najbogatszych przedsiębiorców jest podatek liniowy, ponieważ pozwala zniwelować ryzyko zakwalifikowania do podatników rozliczających się według najwyższej stawki podatkowej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że przedsiębiorca decydujący się na podatek liniowy nie może korzystać z preferencji podatkowych, które do tej pory mu przysługiwały.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę mogły w styczniu także wybrać tzw. ryczałt od przychodów. Z takiego rozwiązania mogły skorzystać osoby, których roczne przychody nie przekraczają 250 tys. euro (a w przypadku spółek 250 tys. euro dochodu każdego ze wspólników), ale warunkiem była rezygnacja z karty podatkowej.

Podatnicy, którzy z kolei wybrali „ryczałt”, są zobligowani do odprowadzania stałej stawki podatku, której wysokość jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności. Na przykład: od przychodów ewidencjonowanych wynosi 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Nie każdy podatnik jednak może być tzw. ryczałtowcem. Podstawą prawną tych zmian jest nowelizacja ustaw z dnia 20 listopada 1998 roku oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku.

Dobór najkorzystniejszego rozwiązania w przypadku konkretnego przedsiębiorstwa jest kwestią indywidualną, a wsparciem mogą służyć wykwalifikowani pracownicy biura księgowego online.

Podatek PIT, CIT oraz zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na zmianach w 2018 roku skorzystać mogą zarabiający najmniej. Kwota wolna od podatku wzrośnie bowiem do 8 tys. zł. Wyższa kwota wolna od podatku wpłynie też na sytuację osób, które zarabiają więcej niż 8 tys. zł, ale jednocześnie mniej niż 13 tys. zł. Wszystko dlatego, że Ministerstwo Finansów postanowiło utrzymać kwotę degresywną (inaczej malejącą wraz ze wzrostem dochodów kwotę wolną od podatku) dla tego przedziału zysków. Osoby zarabiające więcej niż 8 tys. zł, ale nie przekraczające 13 tys. zł będą miały prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości od 1440 zł do 556,02 zł. Bez zmian pozostaje kwota zmniejszająca podatek dla dochodów między 13 tys. a 85 528 zł. Stanowi ona 556,02 (odpowiednik od dochodu o wysokości 3089 zł). Gdy podatnik osiągnie dochód na poziomie 127 tys. zł, wtedy kwota zmniejszająca podatek będzie stopniowo zmniejszana do 0 zł.

Na nowelizacji skorzystają osoby wykonujące tzw. wolne zawody, czyli zajmujące się m.in. fotografią, plastyką, muzyką, dziennikarstwem czy literaturą. Podniesiono limit 50% kosztów uzyskania przychodów z 42764 zł do 85528 zł. Od stycznia podstawa prawna zmian to ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady dotyczące najmu

Nowe przepisy wprowadziły także pewną innowację dotyczącą zasad opodatkowania najmu. Od 1 stycznia 2018 roku zmianie uległa kwota z tytułu najmu przekraczającego 100 tys. zł rocznie. Dotychczas osoby, które uzyskiwały z tego tytułu dochód, a były osobami fizycznymi i działały pod działalnością gospodarczą, były opodatkowane według skali podatkowej stawką 18 i 32%. Mogły one również skorzystać z preferencyjnego sposobu naliczania stawki podatku w wysokości 8,5%. Obecnie każda osoba, która przekroczy próg 100 tys. zł, nie będzie mogła skorzystać z preferencji, a nadwyżka przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą zostanie opodatkowana ryczałtem 12,5%.

Podatek od nieruchomości oraz od środków transportu

W 2018 roku trzeba się liczyć także ze wzrostem podatku od środków transportu oraz nieruchomości. Wzrosnąć mają także opłaty targowe, uzdrowiskowe, miejscowe i reklamowe i te związane z posiadaniem czworonogów. Wynika to z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów związanego z górnymi granicami stawek podatków w roku 2018 roku. Osoby fizyczne uiszczają podatek od nieruchomości w 4 ratach, a osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej – za poszczególne miesiące.

Z kolei osoby, które są właścicielami środków transportowych (osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, posiadacze środków transportu zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną) dokonują opłat podatkowych na rachunek budżetu gminy, na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania podatnika. Przykładowo maksymalna stawka podatku od samochodu ciężarowego ważącego od 3,5 do 5,5 ton w ubiegłym roku wyniosła 804,30 zł. Obecnie ta kwota wzrosła do poziomu 819,59 zł. Opłaty wzrosły także w stosunku do innego rodzaju pojazdów.

Podatek rolny i leśny

Nieznacznie wzrosła także w stosunku do ubiegłego roku stawka podatku rolnego i leśnego.

Podatek rolny:

Podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok stanowi średnia cena skupu żyta na okres ostatnich 11 kwartałów i stanowi:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta na 1 ha przeliczeniowego;
  • dla pozostałych gruntów rolnych stanowi on równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha.

Stawki podatku leśnego

Podatek leśny pobierany jest od 1 ha powierzchni lasu wynikającej z ewidencji gruntów i budynków. Aktualna stawka wynosi 0,220 m³ drewna, która jest obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w pierwszych trzech kwartałach roku bezpośrednio poprzedzającego rok podatkowy.

Podatki lokalne

Rady gmin mają prawo do podwyższenia w drodze uchwały opłatę za posiadanie czworonoga. Graniczna wartość, której nie można przekroczyć 121,24 rocznie, czyli 3 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Kolejna zmiana dotyczy opłaty uzdrowiskowej, czyli pobieranej od osób, które dłużej niż dobę w celach rekreacyjnych lub szkoleniowych przebywają w miejscowościach, którym nadano tytuł uzdrowiska. Maksymalna stawka to 4,33 zł.

Określone zostały także maksymalne stawki dla tablic reklamowych oraz ogrodzeń – 2,50 zł oraz opłat targowych, które nie mogą być wyższe niż 765,94 zł. Zmiany znajdują się w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku.

Rok 2018 – czas wielu zmian dla podatników

W bieżącym roku weszły w życie istotne, dotyczące wielu różnych materii zmiany w prawie podatkowym. Część z nich bez wątpienia ułatwia firmom funkcjonowanie, inne nakładają na przedsiębiorców dodatkowe koszty oraz obowiązki. Tematy podatkowe nie należą do łatwych dlatego w razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z doświadczonymi fachowcami świadczącymi usługi księgowe online, którzy na bieżąco śledzą zmiany w prawie.