Kary za jazdę po alkoholu

Jazda po alkoholu – kara grzywny, czy więzienie?

Jazda po alkoholu kwalifikowana jako wykroczenie lub przestępstwo za które naprawdę ciężko jest uniknąć jakiejkolwiek kary. Jedno jest pewne: kiedy kierujemy pojazdem po alkoholu, zawsze musimy spodziewać się orzeczenia sądowego. To, co się w nim znajdzie, uzależnione jest przede wszystkim od wykrytej u nas zawartości alkoholu we krwi. (zobacz więcej na: https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu/)

Warunkowe umorzenie postępowania- jazda po alkoholu

Na wymiar kary w sprawach o jazdę po alkoholu ma wpływ między innymi uprzednia karalność sprawcy. Jeżeli sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 kk nie był wcześniej karany za przestępstwa, to sąd może zastosować wobec niego warunkowe umorzenie postępowania.

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grożą takie sankcje jak grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto pijany kierowca musi liczyć się z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 3 do nawet 15 lat. Sąd nakłada na niego również obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

Zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu karnego, sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Do warunkowego umorzenia postępowania karnego konieczne jest również spełnienie przesłanek z art. 66 § 1 kk. W myśl z art. 66 § 1 kk, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeżeli:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu są nieznaczne,

  • okoliczności popełnienia tego czynu nie budzą wątpliwości,

  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowanie następuje na okres próby, który trwa od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. W okresie próby sąd może oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Sąd nakłada na sprawcę również obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części albo zamiast tego obowiązku orzeka nawiązkę.

Zobacz również: https://www.warunkoweumorzeniepostepowania.pl/

Umarzając warunkowo postępowanie w sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk, sąd może orzec także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych lub zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat.

Podsumowując, warunkowe umorzenie postępowania jest bardzo korzystne dla sprawcy. Warto pamiętać, że warunkowe umorzenie postępowania nie podlega wpisaniu do Krajowego Rejestru Karnego. W sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego i powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania.

Jazda po alkoholu, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, jest kompletnie nieopłacalna, zarówno pod względem moralnym, jak i ekonomicznym. Nie jest ważne to, ile promilu u nas wykryto, ani to, czy spowodowaliśmy wypadek lub kolizję. Zawsze czekać na nas będzie dotkliwa kara. Możemy być niemal pewni, że we wniosku prokuratora znajdzie się zapis, który stosownie do okoliczności, będzie stanowił o możliwie jak najbardziej surowej karze ustalonej w kodeksie karnym.

Jazda po pijaku, a kary

Za jazdę pod wpływem alkoholu grożą zarówno kary kodeksowe, jak i konsekwencje finansowe. Dodatkowo od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy, które uprawniają starostę do wysłania nas na kurs reedukacyjny.

To, w jakich „widełkach” kar zostaniemy umieszczeni zależy od tego, czy jechaliśmy w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po spożyciu alkoholu. W pierwszym przypadku mowa o sytuacji w której alkomat wskaże wynik od 0.1 do 0.25 mg/ml w wydychanym powietrzu. Jeśli natomiast wynik pokaże powyżej 0,25 mg/ml, będzie to dla nas oznaczało, że dopuściliśmy się popełnienia przestępstwa. Nasze prawo jazdy z automatu zostaje zatrzymane, a sprawa trafia na wokandę.

Jazda po alkoholu – jaka kara za wykroczenie, a jaka za przestępstwo?

Jeśli nasz czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie, wówczas grozi nam areszt od 5 do 30 dni, grzywna w wysokości 50-5000 zł lub utrata uprawnień do kierowania pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli natomiast popełnimy przestępstwo, wtedy trzeba się już liczyć grzywną lub nawet pozbawieniem wolności do 3 lat. Kolejna sprawa, to zapłata minimum 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Musimy się także wziąć pod uwagę utratę uprawnień do prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat.

W umowach, które zawieramy z ubezpieczycielami dotyczącymi OC i AC często znajduje się zapis, który wyłącza ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty świadczeń za wypadek spowodowany podczas jazdy po spożyciu, a także różnego rodzaju substancji odurzających. Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, w której trzeba będzie pokryć koszty np. uszkodzenia pojazdu albo rehabilitacji poszkodowanego, wówczas będziemy musieli zrobić to z własnej kieszeni. Mało tego, poszkodowany ma prawo ubiegać się od nas zadośćuczynienia. To wysoce nieopłacalne, nieprawdaż?

Jechałeś pod wpływem alkoholu? Dowiedz się jak można zmniejszyć konsekwencję na obronca24h.pl