wyrysy

Czym są mapy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych są niezbędnymi materiałami przy procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Są zatwierdzane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

Czym są mapy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych w Radzyminie to opracowania geodezyjne, które wykonuje się na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. Poprzedzają wykonanie projektu budowlanego. Są więc niezbędne, aby cała budowa ruszyła. Bez tego dokumentu nie uzyska się pozwolenia na budowę.

Istotne jest, aby tak samo jak inwentaryzacje powykonawcze w Radzyminie, tak i mapy do celów projektowych wykonał geodeta z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Jest to niezbędne, aby dokument był profesjonalnie skonstruowany, miał charakter prawny i był przede wszystkim legalny.

Co zawierają mapy do celów projektowych?

Każda mapa do celów projektowych, którą przygotowuje profesjonalny geodeta z Poświętnem, zawiera informacje o terenie planowanej inwestycji i całym obszarze, na którym będzie się znajdowała. Wszystkie ważne informacje w tej mapie należy uwzględnić np. znajdujący się w niedalekim obszarze gazociąg.

Na mapie do celów projektowych znajdują się takie informacje, jak: linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, osie dróg i ulic, oznaczenia zieleni wysokiej i pomników przyrody, oznaczenia infrastruktury podziemnej liniowej i punktowej. Zawierają także informacje o granicach własności działki.

Jaką ważność mają mapy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych nie mają określonego terminu ważności. Należy więc przyjąć, że dokument jest dotąd ważny, dokąd na danym terenie nie zostaną wprowadzone zmiany. Termin ważności jest więc uzależniony od prac, jakie poczyni wykonawca, jak i inwestycji wokół.

Ważne jest, aby tak ważne zadanie, jak wykonanie mapy do celów projektowych zostało zlecone najlepszemu geodecie z odpowiednimi uprawnieniami. Geodeta z Ząbek na pewno podoła wyzwaniu, jeżeli ma wiedzę i doświadczenie niezbędne do takich realizacji.